• برند فوق همیشه به دنبال فناوری پزشکی بوده است و  به طور مستمر فرآیندهای تحقیق و توسعه خود را بهبود می بخشید تا بتواند به طور مداوم دستگاههای حرفه ای و مهندسی شده خود را در بالاترین سطح کیفیت تضمین کند .