پنس هموستات

نمایش 20 محصول از 57 محصول
نمایش 20 محصول از 57 محصول
پنس هموستات ظریف هارتمن مدل مستقیم-Baby-Mosquito
کد MEY-25284

پنس هموستات ظریف هارتمن مدل مستقیم-Baby-Mosquito

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس هموستات ظریف-هالستد مدل مستقیم و خمیده
کد MEY-25286

پنس هموستات ظریف-هالستد مدل مستقیم و خمیده

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس هموستات ظریف-آدسون مدل نیم دندانه Adson
کد MEY-25287

پنس هموستات ظریف-آدسون مدل نیم دندانه Adson

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس هموستات ظریف-دندی مدل Dandy
کد MEY-25288

پنس هموستات ظریف-دندی مدل Dandy

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس هموستات ظریف-لریچ مدل مسقیم و خمیده
کد MEY-25290

پنس هموستات ظریف-لریچ مدل مسقیم و خمیده

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس هموستات ظریف-هیس مدل |Heiss مستقیم و خمیده
کد MEY-25292

پنس هموستات ظریف-هیس مدل |Heiss مستقیم و خمیده

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس هموستات ظریف-الیورکرونا مدل Olivercrona-Carfoord
کد MEY-25293

پنس هموستات ظریف-الیورکرونا مدل Olivercrona-Carfoord

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس هموستات ظریف-کرافورد(کولر) مدل Crafoord-Coller
کد MEY-25294

پنس هموستات ظریف-کرافورد(کولر) مدل Crafoord-Coller

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس هموستات-کلی مدل نیم دندانه مستقیم و خمیده
کد MEY-25296

پنس هموستات-کلی مدل نیم دندانه مستقیم و خمیده

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس هموستات-کلی-رنکین مدل نیم دندانه-مستقیم و خمیده
کد MEY-25297

پنس هموستات-کلی-رنکین مدل نیم دندانه-مستقیم و خمیده

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس هموستات-کرایل بیبی مدل مستقیم و خمیده-ظریف
کد MEY-25298

پنس هموستات-کرایل بیبی مدل مستقیم و خمیده-ظریف

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس هموستات-کرایل مدل مستقیم و خمیده
کد MEY-25299

پنس هموستات-کرایل مدل مستقیم و خمیده

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس هموستات-کلی-رنکین مدل نیم دندانه | صاف و خمیده
کد MEY-25300

پنس هموستات-کلی-رنکین مدل نیم دندانه | صاف و خمیده

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس هموستات-بین بریج مدل شیار عمودی | صاف و خمیده
کد MEY-25301

پنس هموستات-بین بریج مدل شیار عمودی | صاف و خمیده

استعلام قیمت با ثبت درخواست

پنس هموستات ( hemostat clamp )