ویدئو کولپوسکوپ C6A
ویدئو کولپوسکوپ
ویدئو کولپوسکوپ C6A
ویدئو کولپوسکوپ C6A

کد کالا:     50-2 کد برند:    T G 20         

ویدئو کولپوسکوپ مدل C6A

 • ارسال فوری به سراسر ایران
   

در مورد نحوه ثبت سفارش ویدئو کولپوسکوپ سوالی دارید ؟


مشخصات ویدئو کولپوسکوپ

 • دارای سیستم LED cold lighting با خالص ترین تصاویر از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺪف
 • سیستم خودکار و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ
 • دارای ﮐﻨﺘﺮل از راه دور و ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ
 • فیلتر سبز اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﺮوق
 • دارای ﺗﺴﺖ ﺗﺎﯾﻤﺮ واﮐﻨﺸﯽ اﺳﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ و ﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺟﻪ CIN
 • ﮔﺎﻟﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﻟﭙﻮﺳﮑﻮﭘﯿﮏ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ اﻓﺘﺮاﻗﯽ
 • بزرگنمایی ﺗﺎ ۳۶ ﺑﺮاﺑﺮ
 • فیلتر سبز اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای
 • دارای ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ FDA آﻣﺮﯾﮑﺎ

مشخصات ، قیمت و خرید دستگاه ویدئو کولپوسکوپ مدل C6A


سایر توضیحات ویدئو کولپوسکوپ

 • وجه افتراق این دو سیستم مبله بودن سیستم C6 می باشد.
 • دﺳﺘﮕﺎه وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻮﻟﭙﻮﺳﮑﻮپ EDAN یک دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪرن اﺳﺖ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﯿﺴﺘﻢ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪی دﻗﯿﻖ ﺳﺮوﯾﮑﺲ (دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ) ﺑﯿﻤﺎران ، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان دﻗﺖ را از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺳﻠﻮل و ﺗﻮده ﻫﺎی ﺑﺪﺧﯿﻢ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 • دﺳﺘﮕﺎه وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻮﻟﭙﻮﺳﮑﻮپ ﻣﺪل C6 دارای ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﺳﺮد LED می باشد که در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﻓﺖ در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ، ﺷﺎﻫﺪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺳﺒﺰ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻋﺮوق ﺳﺮوﯾﮑﺲ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﻮﮐﻮس اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻓﺖ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ وﺿﻮح در ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﭘﺨﺶ ﺷﻮد. دستگاه ویدیو کولپوسکوپ مدل C6 کمپانی ادان دارای نرم‌افزار مدیریت اطلاعات بیمار می‌باشد. این نرم‌افزار با امکان نصب بر روی سیستم کامپیوتر متصل به دستگاه ویدیو کولپوسکوپ، این امکان را به متخصصین می‌دهد تا بتوانند اطلاعات بیماران خود شامل اطلاعات دموگرافیک‌، شرح حال و تاریخچه‌ی بیماران خود را بر روی این سیستم نگهداری کرده با توجه به حجم بالای ذخیره‌سازی تصاویر حاصل از معاینه با ویدیوکولپوسکوپ را در این نرم‌افزار ذخیره کنند و با توجه به بانک تصاویر موجود در نرم‌افزار به آنالیز تصاویر بپردازند. این نرم‌افزار قادر است اطلاعات هر بیمار شامل عکس‌های حاصل از معاینه را به صورت فایل با فرمت PDF ذخیره کرده و در صورت احتیاج این اطلاعات می‌تواند در کاغذ A4 ساده و توسط پرینتر متصل به سیستم کامپیوتر، چاپ شده و در اختیار بیمار قرار گیرد. مهم‌ترین خصوصیت قابل ذکر در مورد دستگاه کولپوسکوپ مدل C6کمپانی ادان، وجود یک ترالی بسیار زیباست که مانیتور، صفحه کلید، نرم‌افزار مخصوص مدیریت اطلاعات بیماران و پرینتر را بر روی خود جای داده است و دیگر نیازی به کامپیوتر و لب‌تاپ برای دریافت تصاویر دوربین نمی‌باشد. در اصطلاح، دستگاه ویدیوکولپوسکوپ مدل C6 کمپانی ادان مبله است.

جزئیات برند EDAN

 • ادان  در سال 1995 تاسیس و  یک شرکت مراقبت های بهداشتی است که به منظور بهبود شرایط انسان در سراسر جهان با ارائه محصولات و خدمات پزشکی نوآورانه و با کیفیت بالا در این حوزه فعالیت می کند.
 • برند ادان چین در زمینه محصولات تخصصی زنان و زایمان، محصولات مانیتورینگ بیمار، الکتروکاردیوگرام های تشخیصی، سیستمهای تصویربرداری اولتراسونیک و... فعالیت دارد.
 • این شرکت، بین المللی شدن خود را در سال 2000 آغاز کرد و در کشورهای آمریکا، آلمان، انگلیس، هند و روسیه، دارای شعباتی با فناوری پیشرفته می باشد.

EDANEDANEDAN

کاربر محترم جهت ارسال نظر خود، کادرهای زیر را تکمیل بفرمایید.

refresh