کاتتر ورد Word Catheter
کاتتر ورد Word Catheter
کاتتر ورد Word Catheter

کد کالا:     46-3 کد برند:    Word Catheter         

کاتتر ورد Word Catheter

 • ارسال فوری به سراسر ایران
   

در مورد نحوه ثبت سفارش کاتتر ورد Word Catheter سوالی دارید ؟


مشخصات کاتتر ورد Word Catheter

 • کاتتر ورد (Word Bartholin Catheter) روش درمانی موثر و استانداردی است برای آبسه‌ها و کیست‌های غدد بارتولن در پی برش و درناژ آنها در مطب
 • کاتتر دارای ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ دو ﺟﺪاره ﺑﻪ ﻃﻮل ۵.۵ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻧﺘﻬﺎی کاتتر ﯾﮏ ﺑﺎﻟﻦ وﺟﻮد دارد
 • ﺟﻨﺲ آن از ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن (ﺿﺪ آﻟﺮژی) می باشد
 • دارای ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ FDA آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

کاتتر ورد در جراحی کیست بارتولن


سایر توضیحات کاتتر ورد Word Catheter

 

 • اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻞ ﮐﯿﺴﺖ ﯾﺎ آﺑﺴﻪ را ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ؛
 • یک اﯾﻨﺴﯿﮋن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﮑﺎﻟﭙﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﻪ، ﯾﮏ ﺑﺮش ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ روی ﮐﯿﺴﺖ ﯾﺎ آﺑﺴﻪی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﯾﺠﺎد
 • ﮐﻨﯿﺪ. دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﺮش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺘﺮ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳﮑﺎرواﻟﻮ ﺑﻬﺘﺮ
 • اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺮش داﺧﻞ اﯾﻨﺘﺮوﯾﯿﺘﻮس ، ﭘﺸﺖ ﺣﻠﻘﻪی ﻫﯿﻤﻨﺎل اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد.
 • کاتتر اﺳﺘﺮﯾﻞ را داﺧﻞ ﺑﺮش ﻗﺮار داده و ﺑﺎﻟﻦ ﮐﺎﺗﺘﺮ را ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ۳ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺘﺮﯾﻞ(ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ ) ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ۳ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎﺗﺘﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد. از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎﺗﺘﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻫﻮا
 • ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
 • اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎﺗﺘﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان در داﺧﻞ واژن ﻗﺮار داد و ﯾﺎ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ . زﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﮕﻪ
 • داﺷﺘﻦ ﮐﺎﺗﺘﺮ در ﮐﯿﺴﺖ ۴ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان زودﺗﺮ ﻫﻢ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد. ﺑﻌﺪ از
 • ﻃﯽ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮوج ﮐﺎﺗﺘﺮ ، ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﯾﮏ ﺳﺮﻧﮓ، ﻣﺎﯾﻊ را از داﺧﻞ ﺑﺎﻟﻦ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﺗﺘﺮ را از
 • ﻣﺤﻞ ﺑﺮش ﺧﺎرج ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

جزئیات برند Cook Medical

سال تاسیس

1963

توضیحات برند

 • موضوعات مشترکی در هر تخصص پزشکی که ما حمایت می کنیم،وجود دارد: بیماران می خواهند بهتر شوند و پزشکان می خواهند با گزینه های ساده تر و موثرتری درمان کنند. به همین دلیل است که ما سخت تلاش میکنیم تا وسایل پزشکی را بهبود ببخشیم و محصولاتمان را به بیمارستانها و پزشکان سراسر جهان تحویل دهیم. داشتن یک کسب و کار گروهی، ما را قادر می سازد تا بهترین کار را برای بیمار انجام دهیم. این به ما اجازه می دهد که با وجود مشکلات بزرگ،برای یافتن ساده ترین راه حل تلاش کنیم. ما همچنین شرکت هایی داریم که در مناطق خارج از تولید تجهیزات پزشکی کار می کنند

محصولات اصلی

 • :Cook Medical’s 41 Medical Specialties
 • Anesthesiology،Bariatrics، Surgery Burn ، Cardiothoracic Surgery، Colorectal Surgery، Critical Care Intensivist، Diagnostic Radiology، Electrophysiology، Endourology، Endovascular Surgery، General Surgery، Gynecologic Oncology، Gynecology، Head and Neck Surgery، Interventional Cardiology، Interventional Radiology، Neonatology، Neuroradiology، Neurosurgery Obstetrics، Otolaryngology، Pediatric Anesthesiology، Pediatric Cardiology، Pediatric Intensivist، Pediatric Interventional Cardiology، Pediatric Pulmonology، Pediatric Surgery، Pediatric Urology، Perinatology، Peripheral Cardiology، Plastic Surgery، Podiatry، Pulmonology، Reconstructive Surgery، Reproductive Endocrinology، Surgery، Surgical Endoscopy، Transplant Surgery، Traumatology، Urogynecology، Urology

کاربر محترم جهت ارسال نظر خود، کادرهای زیر را تکمیل بفرمایید.

refresh

پاسخ مدیر جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰
0
درخواست شما در فروشگاه تجهیزات پزشکی می مد ثبت گردید و همکاران فروش خدمت شما تماس خواهند گرفت.