سبد خرید سبد خرید
instagram
telegram
telegram
telegram
کاتتر ورد Word Catheter
کاتتر ورد Word Catheter
کاتتر ورد Word Catheter

کاتتر ورد Word Catheter

کد کالا :     46-3 کد برند :    Word Catheter         

 • ارسال فوری به سراسر ایران
   

در مورد کاتتر ورد Word Catheter سوالی دارید ؟

در مورد نحوه ثبت سفارش کاتتر ورد Word Catheter سوالی دارید ؟

برای دریافت و خرید کاتتر ورد Word Catheter احتیاج به مشاوره دارید ؟


توضیحات : کاتتر ورد Word Catheter

 • کاتتر ورد (Word Bartholin Catheter) روش درمانی موثر و استانداردی است برای آبسه‌ها و کیست‌های غدد بارتولن در پی برش و درناژ آنها در مطب
 • کاتتر دارای ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ دو ﺟﺪاره ﺑﻪ ﻃﻮل ۵.۵ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻧﺘﻬﺎی کاتتر ﯾﮏ ﺑﺎﻟﻦ وﺟﻮد دارد
 • ﺟﻨﺲ آن از ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن (ﺿﺪ آﻟﺮژی) می باشد
 • دارای ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ FDA آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

کاتتر ورد در جراحی کیست بارتولن


کاتتر ورد,کوک مدیکال,می مد,تجهیزات تخصصی زنان و زایمان,جراحی کیست بارتولن,فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی در مازندران,فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی در ساری,

سایر توضیحات کاتتر ورد Word Catheter

 

 • اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻞ ﮐﯿﺴﺖ ﯾﺎ آﺑﺴﻪ را ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ؛
 • یک اﯾﻨﺴﯿﮋن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﮑﺎﻟﭙﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﻪ، ﯾﮏ ﺑﺮش ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ روی ﮐﯿﺴﺖ ﯾﺎ آﺑﺴﻪی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﯾﺠﺎد
 • ﮐﻨﯿﺪ. دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﺮش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺘﺮ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳﮑﺎرواﻟﻮ ﺑﻬﺘﺮ
 • اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺮش داﺧﻞ اﯾﻨﺘﺮوﯾﯿﺘﻮس ، ﭘﺸﺖ ﺣﻠﻘﻪی ﻫﯿﻤﻨﺎل اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد.
 • کاتتر اﺳﺘﺮﯾﻞ را داﺧﻞ ﺑﺮش ﻗﺮار داده و ﺑﺎﻟﻦ ﮐﺎﺗﺘﺮ را ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ۳ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺘﺮﯾﻞ(ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ ) ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ۳ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎﺗﺘﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد. از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎﺗﺘﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻫﻮا
 • ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
 • اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎﺗﺘﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان در داﺧﻞ واژن ﻗﺮار داد و ﯾﺎ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ . زﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﮕﻪ
 • داﺷﺘﻦ ﮐﺎﺗﺘﺮ در ﮐﯿﺴﺖ ۴ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان زودﺗﺮ ﻫﻢ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد. ﺑﻌﺪ از
 • ﻃﯽ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮوج ﮐﺎﺗﺘﺮ ، ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﯾﮏ ﺳﺮﻧﮓ، ﻣﺎﯾﻊ را از داﺧﻞ ﺑﺎﻟﻦ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﺗﺘﺮ را از
 • ﻣﺤﻞ ﺑﺮش ﺧﺎرج ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

کالاهای مرتبط

 • united_states_of_america Cook Medical
  کاتتر ورد Word Catheter

  کاتتر ورد Word Catheter

 • china SUNMED
  دستگاه انفلیتور

  دستگاه انفلیتور

 • china Antmed
  اینفلیتور آنژیوگرافی,آنژیوپلاستی

  اینفلیتور آنژیوگرافی,آنژیوپلاستی

 • iran IRN
  ثابت نگه دارنده سر (هد ایموبلایزر) NF-H1

  ثابت نگه دارنده سر (هد ایموبلایزر)

  NF-H1
 • iran IRN
  تشک وکیوم (خلاء) NF-V1

  تشک وکیوم (خلاء)

  NF-V1
 • iran IRN
  جلیقه  ثابت سازی ستون فقرات NF-ED01

  جلیقه

  ثابت سازی ستون فقرات NF-ED01
 • iran IRN
  سرپوشه پزشکی

  سرپوشه پزشکی

  100,000
  90,000 تومان
 • iran IRN
  چسب ورزشی کینزیولوژی میسون

  چسب ورزشی کینزیولوژی

  میسون
 • iran IRN
  چسب کینزیولوژی میسون طرح ارتشی

  چسب کینزیولوژی میسون

  طرح ارتشی
 • iran IRN
  تشک خلأ (وکیوم)

  تشک خلأ (وکیوم)

 • united_states_of_america Arrow
  کتتر همودیالیز موقتی

  کتتر همودیالیز

  موقتی
 • united_states_of_america Arrow
  کتتر تروما

  کتتر تروما

 • united_states_of_america Teleflex
  لوله برونش دوراه Sher-I-Bronch

  لوله برونش دوراه

  Sher-I-Bronch
 • united_states_of_america Teleflex
  لوله تراشه Sheridan ISIS HVT

  لوله تراشه

  Sheridan ISIS HVT
 • united_states_of_america Teleflex
  دارو رسان اورال LMA MADgic

  دارو رسان اورال

  LMA MADgic
 • united_states_of_america Teleflex
  دارو رسان نازال LMA MAD nasal

  دارو رسان نازال

  LMA MAD nasal
 • united_states_of_america Teleflex
  ماسک لارنژیال LMA Flexible

  ماسک لارنژیال

  LMA Flexible
 • united_states_of_america Teleflex
  ماسک لارنژیال LMA Fastrach

  ماسک لارنژیال

  LMA Fastrach
 • united_states_of_america Teleflex
  لارنژیال ماسک LMA CLASSIC

  لارنژیال ماسک

  LMA CLASSIC
 • united_states_of_america Teleflex
  لارنژیال ماسک  LMA Unique

  لارنژیال ماسک

  LMA Unique
left icon right icon

جزئیات برند Cook Medical

سال تاسیس

1963

توضیحات برند

 • موضوعات مشترکی در هر تخصص پزشکی که ما حمایت می کنیم،وجود دارد: بیماران می خواهند بهتر شوند و پزشکان می خواهند با گزینه های ساده تر و موثرتری درمان کنند. به همین دلیل است که ما سخت تلاش میکنیم تا وسایل پزشکی را بهبود ببخشیم و محصولاتمان را به بیمارستانها و پزشکان سراسر جهان تحویل دهیم. داشتن یک کسب و کار گروهی، ما را قادر می سازد تا بهترین کار را برای بیمار انجام دهیم. این به ما اجازه می دهد که با وجود مشکلات بزرگ،برای یافتن ساده ترین راه حل تلاش کنیم. ما همچنین شرکت هایی داریم که در مناطق خارج از تولید تجهیزات پزشکی کار می کنند

محصولات اصلی

 • :Cook Medical’s 41 Medical Specialties
 • Anesthesiology،Bariatrics، Surgery Burn ، Cardiothoracic Surgery، Colorectal Surgery، Critical Care Intensivist، Diagnostic Radiology، Electrophysiology، Endourology، Endovascular Surgery، General Surgery، Gynecologic Oncology، Gynecology، Head and Neck Surgery، Interventional Cardiology، Interventional Radiology، Neonatology، Neuroradiology، Neurosurgery Obstetrics، Otolaryngology، Pediatric Anesthesiology، Pediatric Cardiology، Pediatric Intensivist، Pediatric Interventional Cardiology، Pediatric Pulmonology، Pediatric Surgery، Pediatric Urology، Perinatology، Peripheral Cardiology، Plastic Surgery، Podiatry، Pulmonology، Reconstructive Surgery، Reproductive Endocrinology، Surgery، Surgical Endoscopy، Transplant Surgery، Traumatology، Urogynecology، Urology
کاربر محترم جهت ارسال نظر خود، کادرهای زیر را تکمیل بفرمایید.


در صورت نیاز به مشاوره ی خرید، شماره تماس خود را وارد نمایید.

refresh