کاتتر ورد Word Catheter

کد کالا :46-3 کد برند :Word Catheter         


میانگین :0

  • ارسال فوری به سراسر ایران
470,000 تومان

   
X

کاربر عزیز

لطفا برای انتخاب کالای مورد نظر گزینه مناسب را انتخاب نماییدکاتتر ورد در جراحی کیست بارتولن


کاتتر ورد,کوک مدیکال,می مد,تجهیزات تخصصی زنان و زایمان,جراحی کیست بارتولن,فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی در مازندران,فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی در ساری,

  • کاتتر ورد (Word Bartholin Catheter) محصول کمپانی کوک مدیکال آمریکا روش درمانی موثر واستانداردی است برای آبسه‌ها و کیست‌های غدد بارتولن در پی برش و درناژ آنها در مطب
  • کاتتردارای ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ دو ﺟﺪاره ﺑﻪ ﻃﻮل ۵.۵ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی آن ﯾﮏ ﺑﺎﻟﻦ وﺟﻮد دارد و ﺟﻨﺲ آن از ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن (ﺿﺪ آﻟﺮژی) می باشد و دارای ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ FDA آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

سایر توضیحات کالا

  • آﺑﺴﻪ ﯾﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺎرﺗﻮﻟﯿﻦ از ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﻮع درﻣﺎن ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺎرﺗﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه آن ،دردﻧﺎک و ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺎرﺗﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖدوﺑﺎره ﻋﻮد ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی درﻣﺎن ، ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺎرﺗﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ روش اﻧﺴﯿﺰﯾﻮن در ﻣﻄﺐ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در اﯾﻦ روش ، ﭘﺲ از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺑﺮش ﮐﻮﭼﮏ در دﯾﻮاره ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﯿﺴﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت آن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺮدد.
  • کاتترورد ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ Cook Medicalk آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
  • روش استفاده:اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻞ ﮐﯿﺴﺖ ﯾﺎ آﺑﺴﻪ را ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ؛یک اﯾﻨﺴﯿﮋن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﮑﺎﻟﭙﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﻪ، ﯾﮏ ﺑﺮش ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ روی ﮐﯿﺴﺖ ﯾﺎ آﺑﺴﻪی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﯾﺠﺎدﮐﻨﯿﺪ. دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﺮش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺘﺮ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.برای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳﮑﺎرواﻟﻮ ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺮش داﺧﻞ اﯾﻨﺘﺮوﯾﯿﺘﻮس ، ﭘﺸﺖ ﺣﻠﻘﻪی ﻫﯿﻤﻨﺎل اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد.کاتتر اﺳﺘﺮﯾﻞ را داﺧﻞ ﺑﺮش ﻗﺮار داده و ﺑﺎﻟﻦ ﮐﺎﺗﺘﺮ را ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ۳ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺘﺮﯾﻞ(ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ ) ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ۳ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎﺗﺘﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد. از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎﺗﺘﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻫﻮاﻣﻄﻠﻘﺎ ﺧﻮدداری ﺷﻮد.اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎﺗﺘﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان در داﺧﻞ واژن ﻗﺮار داد و ﯾﺎ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ . زﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﮐﺎﺗﺘﺮ در ﮐﯿﺴﺖ ۴ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان زودﺗﺮ ﻫﻢ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد. ﺑﻌﺪ ازﻃﯽ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮوج ﮐﺎﺗﺘﺮ ، ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﯾﮏ ﺳﺮﻧﮓ، ﻣﺎﯾﻊ را از داﺧﻞ ﺑﺎﻟﻦ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﺗﺘﺮ را ازﻣﺤﻞ ﺑﺮش ﺧﺎرج ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
  • توجه بسیار مهم: نباید بیش از ۳ میلی لیتر مایع به داخل کاتتر تزریق شود. از باد کردن کاتتر به وسیله‌ی هوا مطلقا خودداری شود.

کالاهای مرتبط

جزئیات برند کالا

سال تاسیس

1963

توضیحات برند

  • موضوعات مشترکی در هر تخصص پزشکی که ما حمایت می کنیم،وجود دارد: بیماران می خواهند بهتر شوند و پزشکان می خواهند با گزینه های ساده تر و موثرتری درمان کنند. به همین دلیل است که ما سخت تلاش میکنیم تا وسایل پزشکی را بهبود ببخشیم و محصولاتمان را به بیمارستانها و پزشکان سراسر جهان تحویل دهیم. داشتن یک کسب و کار گروهی، ما را قادر می سازد تا بهترین کار را برای بیمار انجام دهیم. این به ما اجازه می دهد که با وجود مشکلات بزرگ،برای یافتن ساده ترین راه حل تلاش کنیم. ما همچنین شرکت هایی داریم که در مناطق خارج از تولید تجهیزات پزشکی کار می کنند

محصولات اصلی

  • :Cook Medical’s 41 Medical Specialties
  • Anesthesiology،Bariatrics، Surgery Burn ، Cardiothoracic Surgery، Colorectal Surgery، Critical Care Intensivist، Diagnostic Radiology، Electrophysiology، Endourology، Endovascular Surgery، General Surgery، Gynecologic Oncology، Gynecology، Head and Neck Surgery، Interventional Cardiology، Interventional Radiology، Neonatology، Neuroradiology، Neurosurgery Obstetrics، Otolaryngology، Pediatric Anesthesiology، Pediatric Cardiology، Pediatric Intensivist، Pediatric Interventional Cardiology، Pediatric Pulmonology، Pediatric Surgery، Pediatric Urology، Perinatology، Peripheral Cardiology، Plastic Surgery، Podiatry، Pulmonology، Reconstructive Surgery، Reproductive Endocrinology، Surgery، Surgical Endoscopy، Transplant Surgery، Traumatology، Urogynecology، Urology
کاربر محترم جهت ارسال نظر خود کادرهای زیر را تکمیل بفرمایید


برچسب های محصول

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه آدرس ایمیل خود را وارد کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

همراه : 09112567638

همراه: 09129214207

ایمیل: info.meymed@gmail.com

فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی می مد

سایت می مد شامل کلیه تجهیزات پزشکی خانگی و بیمارستانی می باشد.
logo-samandehi

ناحیه کاربری

خدمات مشتریان

اطلاعات

استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی می مد فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت میثم طبرستان (فروشگاه آنلاین می مد) می‌باشد.
فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی می مد سایت می مد شامل کلیه تجهیزات پزشکی خانگی و بیمارستانی می باشد.
دفتر تهران : تهران , خیابان ولیعصر پایین تر از چهار راه طالقانی , کوچه رحیم زاده , کوچه رحیم زاده 2 , پلاک 10 تلفن : 09129214207
دفتر شمال : مازندران , ساری , خیابان پانزده خرداد , خیابان پیام نور نبش گلبرگ یک فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی می مد کد پستی : 4818853436 تلفن دفتر : 011-33118236