رایپنینگ سرویکال بالن
رایپنینگ سرویکال بالن
رایپنینگ سرویکال بالن
رایپنینگ سرویکال بالن
رایپنینگ سرویکال بالن

کد کالا:     46-1 کد برند:    T G-8         

رایپنینگ سرویکال بالن

ناموجود   
 • ارسال فوری به سراسر ایران
   

در مورد نحوه ثبت سفارش رایپنینگ سرویکال بالن سوالی دارید ؟


مشخصات رایپنینگ سرویکال بالن

 • مطمئن و بی خطر برای آماده کردن سرویکس و آغاز القاء زایمان بعد از ۱۲ ساعت بدون دارو
 • روش ﺳﺎده و ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﺮدن ﮔﺮدن رﺣﻢ در ﻣﻮارد ﺳﺮوﯾﮑﺲ ﻫﺎی ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮارض روﺷ ﻬﺎی ﻣﺘﺪاول داروﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 • اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺎﻟﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ و ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﯾﻦ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ دﯾﻼﺗﺎﺳﯿﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮوﯾﮑﺲ، ﮐﺎﻫﺶﻣﯿﺰان ﺳﺰارﯾﻦ، ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺷﺮوع اﻟﻘﺎء ﺗﺎ زاﯾﻤﺎن و ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
 • ﺧﻼف ﺳﻮﻧﺪ ﻓﻮﻟﯽاز ﺟﻨﺲ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن (ﺑﺪون آﻟﺮژی) بوده و دارای دو ﺑﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای راﯾﭙﻨﯿﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
 • اﯾﻦ ﺑﺎﻟﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﺶ ﺗﺎ دوازده ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺪن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ بعدا جایگزاری اﻟﻘﺎء زاﯾﻤﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.
 • راﯾﭙﻨﯿﻨﮓ ﺳﺮوﯾﮑﺎل ﺑﺎﻟﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ Cook Medical آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﻌﺪود روﺷﻬﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ FDA

سایر توضیحات رایپنینگ سرویکال بالن

 • اﯾﻦ ﮐﺎﺗﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺑﺎﻟﻦ (دﺑﻞ ﺑﺎﻟﻦ) ﺳﺒﺐ: اﻟﻘﺎء ﻓﺸﺎر ﺗﺪرﯾﺠﯽ و داﺋﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دو ﺑﺎﻟﻦ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﮑﺲ (ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ) ﺟﺪا ﺷﺪن ﻏﺸﺎء آﻣﻨﯿﻮن ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺑﺎﻟﻦ داﺧﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 • اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ را از دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ، ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎﻟﻦ وارد رﺣﻢ ﺷﻮﻧﺪ، داﺧﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎﻟﻨﯽ ﮐﻪ در رﺣﻢ اﺳﺖ را ﺑﺎ ۴۰ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺎﯾﻊ رﺣﻢ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺷﺪ وﺳﯿﻠﻪ را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﯿﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎﻟﻨﯽ ﮐﻪ در واژن در ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ۲۰ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﯾﻊ رﺣﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ. وﻗﺘﯽ ﻫﺮ دو ﺑﺎﻟﻦ در دو ﻃﺮف دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ، ﻣﺎﯾﻊ درون ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﺎ ۸۰ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﺑﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ زﯾﺮ ۱۲ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

جزئیات برند Cook Medical

سال تاسیس

1963

توضیحات برند

 • موضوعات مشترکی در هر تخصص پزشکی که ما حمایت می کنیم،وجود دارد: بیماران می خواهند بهتر شوند و پزشکان می خواهند با گزینه های ساده تر و موثرتری درمان کنند. به همین دلیل است که ما سخت تلاش میکنیم تا وسایل پزشکی را بهبود ببخشیم و محصولاتمان را به بیمارستانها و پزشکان سراسر جهان تحویل دهیم. داشتن یک کسب و کار گروهی، ما را قادر می سازد تا بهترین کار را برای بیمار انجام دهیم. این به ما اجازه می دهد که با وجود مشکلات بزرگ،برای یافتن ساده ترین راه حل تلاش کنیم. ما همچنین شرکت هایی داریم که در مناطق خارج از تولید تجهیزات پزشکی کار می کنند

محصولات اصلی

 • :Cook Medical’s 41 Medical Specialties
 • Anesthesiology،Bariatrics، Surgery Burn ، Cardiothoracic Surgery، Colorectal Surgery، Critical Care Intensivist، Diagnostic Radiology، Electrophysiology، Endourology، Endovascular Surgery، General Surgery، Gynecologic Oncology، Gynecology، Head and Neck Surgery، Interventional Cardiology، Interventional Radiology، Neonatology، Neuroradiology، Neurosurgery Obstetrics، Otolaryngology، Pediatric Anesthesiology، Pediatric Cardiology، Pediatric Intensivist، Pediatric Interventional Cardiology، Pediatric Pulmonology، Pediatric Surgery، Pediatric Urology، Perinatology، Peripheral Cardiology، Plastic Surgery، Podiatry، Pulmonology، Reconstructive Surgery، Reproductive Endocrinology، Surgery، Surgical Endoscopy، Transplant Surgery، Traumatology، Urogynecology، Urology

کاربر محترم جهت ارسال نظر خود، کادرهای زیر را تکمیل بفرمایید.

refresh